പ്ലസ് വൺ ആദ്യഘട്ട പ്രവേശനം: അപേക്ഷ നൽകാൻ ഇനി 3 ദിവസം മാത്രം

      ഹയർ സെക്കൻഡറി, വൊക്കേഷനൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി ഒന്നാം വർഷത്തിലെ ആദ്യഘട്ട പ്രവേശനത്തിന് ഓൺലൈൻ വഴി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനുള്ള സമയം ജൂൺ 9ന് അവസാനിക്കും. ജൂണ്‍ 2 മുതലാണ് അപേക്ഷ സമർപ്പണം ആരംഭിച്ചത്. ഏകജാലക സംവിധാനം വഴിയാണു പ്രവേശനം നൽകുക. അപേക്ഷ 9ന് അവസാനിപ്പിച്ച് ട്രയൽ അലോട്ട്മെന്റ്13 ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. ആദ്യ അലോട്ട്മെന്റ് 19ന്. ആദ്യഘട്ടം പ്രവേശനം പൂർത്തിയാക്കി ജൂലൈ 5 ന് ക്ലാസുകൾ തുടങ്ങും. സ്പോർട്സ് ക്വോട്ട പ്രവേശനത്തിനു മികവ് റജിസ്ട്രേഷനും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെരിഫിക്കേഷനും 6 മുതൽ 14 വരെ നടക്കും. 7 മുതൽ 15 വരെ ഓൺലൈൻ റജിസ്ട്രേഷൻ നടത്താം. കമ്യൂണിറ്റി ക്വോട്ടയിലേക്ക് 15 മുതൽ 24 വരെയും മാനേജ്മെന്റ് ക്വോട്ടയിലേക്കും അൺ എയ്ഡഡ് ക്വോട്ടയിലേക്കും 26 മുതൽ ജൂലൈ 4 വരെയുമാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്.

Plus One Admission 2023 Important Dates